Μεθοδολογία

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η μεθοδολογία υλοποίησης του έργου βασίστηκε σε μια ενοποιημένη προσέγγιση (ΕΠ), ως μια δομημένη προσέγγιση για την ανάθεση ρόλων και εργασιών με στόχο τη διασφάλιση αποτελεσμάτων υψηλής ποιότητας που θα καλύπτουν τις απαιτήσεις των τελικών χρηστών στο πλαίσιο του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού.

Ο κύκλος ζωής του έργου χωρίζεται σε έξι (6) ενότητες εργασίας (ΕΕ), οι οποίες χωρίζονται σε επιμέρους εργασίες.

  • Στρατηγικός Σχεδιασμός και Διοίκηση του έργου (ΕΕ1)
  • Μελέτη State of the art analysis στον χώρο των IoT energy management και cloud / mobile υπηρεσιών (ΕΕ2)
  • Ανάλυση και Σχεδίαση κατανεμημένων εφαρμογών Smart Energy Management και Δικτυακών και Συστημικών Επεκτάσεων Υλικοτεχνικής Υποδομής IoT energy Management (ΕΕ3)
  • Ανάπτυξη κατανεμημένων εφαρμογών Smart Energy Management και Δικτυακών και Συστημικών Επεκτάσεων Υλικοτεχνικής Υποδομής IoT energy Management, Ολοκλήρωση Συστήματος (ΕΕ4)
  • Πιλοτική Εφαρμογή / Εγκατάσταση (ΕΕ5)
  • Διάχυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων (ΕΕ6) 

Οι ΕΕ2 και ΕΕ3 τρέχουν σχεδόν παράλληλα, σε μια επαναληπτική διαδικασία κατά την οποία υπάρχουν κύκλοι επιστροφής σε αυτές και επανατροφοδότησής τους (βάσει αποτελεσμάτων). Η συνολική ροή των διεργασιών στο έργο, σε σχέση με τις ΕΕ, διακρίνεται σε τέσσερις «επιστημονικούς» (ΕΕ2-ΕΕ5) και δύο «υποστηρικτικούς» τομείς δράσης (ΕΕ1, ΕΕ6) που τρέχουν καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.

©2024 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Dynacomp

Search